بی ام و e60 نمای داخل با تمام جزئیات (جرمن استور -german store)