کد های فنی قطعات

شماره فنی های تمام قطعات بی ام و برای پیدا کردن شماره فنی قطعات خود از باکس زیر مدل خودروی خود رو پیدا کنید و یا شماره شاسی خود را وارد کنید

راهنمایی 

برای پیدا کردن شماره فنی قطعات خود از باکس بالا مدل خودروی خود را پیدا کنید و یا شماره شاسی خود را وارد کنید تا بتوانید به مدل خودروی خود برسید بعد از رسیدن به مدل خودروی خود شما میتوانید از بخش بندی های مختلف خودرو به تک تک قطعات خودرو دسترسی داشته باشید 
کد های داده شده همان شماره فنی های قطعات هست که شما میتوانید با آن کد یا شماره فنی از قطعات با اطلاع شوید و خودتان آن را تهیه کنید و یا جایگزین نمایید